language

language
kalba statusas T sritis švietimas apibrėžtis Žodyno ir gramatikos sistema, padedanti žmogui atskleisti save ir jį supantį pasaulį sau ir kitiems. Kalba išreiškia sąmonės turinį. Pasak fiziologo I. Pavlovo, kalbos fiziologinis pagrindas yra antroji signalinė nervų sistema. Žodis, anot I. Pavlovo, – signalų signalas, jis garsine forma išreiškia pirminį signalą – daiktą, reiškinį. Tai sąlyginis dirgiklis (išmoktas signalas), bet žmogui jis gali turėti nesąlyginio dirgiklio reikšmę – sukelti įgimtas reakcijas. Su kalba susijęs loginis mąstymas – specifinis žmogaus mąstymo būdas. Visais amžiais pagrindinis dėmesys buvo skiriamas kalbos ugdymui (gramatika, retorika, stilistika). Nuo Renesanso, reformacijos laikų mokymo ir auklėjimo procese pabrėžiamas gimtosios kalbos vaidmuo. atitikmenys: angl. language; speech vok. Sprache; Sprechen rus. речь; язык

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • Language — language …   Dictionary of sociology

 • language — lan‧guage [ˈlæŋgwɪdʒ] noun 1. [countable, uncountable] a system of speaking and writing used by people in one country or area: • the French language • Do you speak any foreign languages? • Trading in Europe means communicating in more than one… …   Financial and business terms

 • Language — Lan guage, n. [OE. langage, F. langage, fr. L. lingua the tongue, hence speech, language; akin to E. tongue. See {Tongue}, cf. {Lingual}.] [1913 Webster] 1. Any means of conveying or communicating ideas; specifically, human speech; the expression …   The Collaborative International Dictionary of English

 • language — 1 Language, dialect, tongue, speech, idiom are comparable when they denote a body or system of words and phrases used by a large community (as of a region) or by a people, a nation, or a group of nations. Language may be used as a general term… …   New Dictionary of Synonyms

 • language — [laŋ′gwij] n. [ME < OFr langage < langue, tongue < L lingua, tongue, language, altered (by assoc. with lingere, to lick) < OL dingua < IE * dṇg̑hwa > OE tunge, TONGUE] 1. a) human speech b) Archaic the ability to communicate by… …   English World dictionary

 • language — I noun communication, composition, dialect, expression, faculty of speech, folk speech, form of expression, formulation, idiom, jargon, lingua, linguistics, means of communication, oral, oratio, parlance, phrasing, phraseology, rhetoric, sermo,… …   Law dictionary

 • language — late 13c., langage words, what is said, conversation, talk, from O.Fr. langage (12c.), from V.L. *linguaticum, from L. lingua tongue, also speech, language (see LINGUAL (Cf. lingual)). The form with u developed in Anglo French. Meaning a language …   Etymology dictionary

 • language — ► NOUN 1) the method of human communication, either spoken or written, consisting of the use of words in a structured and conventional way. 2) the system of communication used by a particular community or country. 3) the phraseology and… …   English terms dictionary

 • Language — Lan guage, v. t. [imp. & p. p. {Languaged}; p. pr. & vb. n. {Languaging}.] To communicate by language; to express in language. [1913 Webster] Others were languaged in such doubtful expressions that they have a double sense. Fuller. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • language — language, philosophy of …   Philosophy dictionary

 • language — [n] system of words for communication accent, argot, articulation, brogue, cant, communication, conversation, dialect, diction, dictionary, discourse, doublespeak*, expression, gibberish, idiom, interchange, jargon, lexicon, lingua franca,… …   New thesaurus

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”